Naše partnerská společnost

JEŽ - kamenické práce, spol. s r.o.

Naše partnerská společnost zaměřená
na provádění kompletních kamenických
prací včetně projekce, dodávek materiálu
a montáže. www.janjez.cz

Nabídka našich služeb

Výstavba objektů na klíč

Poskytujeme kompletní služby při výstavbě objektů na klíč. Jsme schopni zajistit pro investora akce v celém rozsahu od přípravy až po vlastní realizaci. Více informací

Komplexní rekonstrukce budov

Zajištujeme komplexní rekonstrukce budov a areálů, včetně budov historických. Spolupracujeme s vybranými odbornými firmami, včetně externích specialistů. Více informací

Nabídka pronájmu

Nabízíme možnost pronájmu motorového
člunu Crownline 252 EX o délce 7,77 m.
Průkaz vůdce malého plavidla nutný.
Informace na telefonu +420 311 672 660.

Politika managementu společnosti   JEŽ spol. s r.o.

Politika managementu firmy JEŽ spol. s r.o. vychází ze základního záměru posilovat již získané významné postavení jako spolehlivého dodavatele v oblasti provádění stavebních činnosti při výstavbě a rekonstrukci pozemních staveb v celé ČR. Přitom chce firma poskytovat tyto produkty ve vysokém kvalitativním standardu odpovídajícímu současné evropské úrovni v oblasti použitých technologií a materiálů. Tato politika je založena na důsledném využití všech sil a prostředků pro splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i cenovou politiku, včetně získávání informací od zákazníků a jejich názorů na vyprodukované dílo, výrobky a služby. Tyto požadavky zákazníků také zahrnují plnění všech legislativních a jiných požadavků včetně dopadů na životního prostředí a požadavků legislativy a jiných požadavků BOZP. Neméně důležité je i zdraví a bezpečnost zaměstnanců jako našich vnitřních zákazníků. Při svých firemních rozhodnutích bereme všechny tyto aspekty v úvahu. Zavazujeme se zvyšovat výkonnost systému ochrany zdraví a bezpečnosti a neustále zlepšovat jeho řízení. Základními požadavky politiky jsou také principy neustálého zlepšování vztahu firmy k životnímu prostředí a prevence znečišťování životního prostředí. Naše politika odpovídá povaze a rozsahu rizik BOZP.

Přijetím těchto zásad se vedení zavazuje:
 • vytvořit a trvale udržovat vnitřní systém managementu firmy v souladu se zásadami norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a OHSAS 18 001:2007, který je založený na prioritě plnění skutečných i očekávaných přání zákazníků při respektování všech aspektů ochrany environmentu a BOZP a tento systém neustále zlepšovat, aby byla trvale zajištěna jeho vysoká efektivnost a současně dodržena veškerá aktuálně platná legislativa, dotýkající se oboru podnikání firmy
 • zaměřit pozornost vedení společnosti na stálé zlepšování organizace práce a BOZP, progresivní rozvoj techniky a užívaných technologií, výrobních kapacit a dodavatelských možností včetně systému rozvoje poskytovaných služeb
 • při provádění všech činností i zavádění nových technologií klade vedení prioritní význam stálému zlepšování a prevenci v oblasti znečišťování environmentu při realizaci našich produktů a bezpodmínečném plnění všech aktuálně platných legislativních a jiných požadavků
 • prognosticky plánovat potřebné zdroje, materiály a vstupy s cílem minimalizace nákladů na zajištění kvality. Minimalizace materiálové a energetické náročnosti jak procesu výstavby, tak i konečného produktu (hotové stavby) dosahovat především zaváděním moderních technologických postupů a materiálů do stavební výroby
 • trvale zajišťovat odbornou způsobilost pracovníků ke kvalitním výkonům při dodržování všech aspektů ochrany environmentu a BOZP, odbornou způsobilost pracovníků tak, aby svým chováním a jednáním zlepšovali stav životního prostředí a zabraňovali vzniku havarijních situací, které by mohli životní prostředí nebo člověka ohrozit
 • optimalizovat způsobilost všech stavebních technických a technologických zařízení
 • snižovat materiálovou náročnost a spotřebu práce a energií ve všech činnostech firmy
 • zvyšovat povědomí pracovníků společnosti o všech aspektech kvality, ochrany environmentu a o jejich povinnostech v oblasti BOZP
 • k zajištění úspěchu v budoucnosti bude průběžně vytvářet pracovní prostředí, které podporuje zaměstnance k neustálému zlepšování těchto oblastí
 • zajistit seznamování se zásadami politiky i externí osoby, které pracují pro organizaci nebo z jejího pověření a zajistit dostupnost politiky zainteresovaným stranám.
Tyto hlavní zásady politiky managementu rozpracuje vedení firmy do konkrétních cílů managementu na jednotlivé roky s určením odpovědností a termínů a pracovníci s nimi budou seznámeni vždy na začátku nového roku.

Vedení firmy JEŽ spol. s r.o. očekává od svých zaměstnanců loajalitu, dodržování stanovených postupů a firemní kultury a ztotožnění se s vyhlášenou politikou managementu a aktuálně přijatými cíli managementu. V tomto smyslu jim ukládá:
 • dodržovat přesně všechny stanovené postupy v rámci systému managementu
 • všechny činnosti provádět tak, jako kdyby za nimi již nenásledovaly žádné kontrolní kroky, přičemž při všech činnostech vidět důsledky své práce pro spokojenost zákazníků
Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou odpovědni za seznámení nejen svých podřízených zaměstnanců, ale i všech osob řízených organizací, s politikou managementu i se záměry vedení firmy. Jsou také odpovědni za vytváření podmínek pro pochopení a uskutečňování této politiky. Politika managementu je veřejně přístupným dokumentem a je jednak vyvěšena ve všech objektech firmy, je zveřejněna na webových stránkách firmy, je zasílána dle potřeby územně příslušnému orgánu ŽP spolu s cíly managementu a na základě rozhodnutí vedení i významným zákazníkům, případně je uvedena i v propagačních materiálech firmy.


V Loděnici, dne 30.6.2009


Jan Jež, generální ředitel
JEŽ spol. s r.o. © 2009 | Developed by Kinet